زنبورداری

زنبور عسل هرگز نمیخوابد!!!!

زنبور عسل حیوانی است که هرگز نمی خوابد زیرا تا کنون پدیده ای شبیه به خواب در وی دیده نشده،در بهار و تابستان روزها شهدگل هارا جمع آوری و به کندو آورده و داخل سلول جمع می کند. شب ها آنرا از داخل سلول مکیده، داخل عسلدانش غلیظ و تبدیل به عسل کرده

ادامه مطلب